Słownik pojęć

//Słownik pojęć
Słownik pojęć 2016-10-18T10:05:12+00:00

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich pojęć mających zastosowanie przy opisywaniu Systemu Tachografów Cyfrowych (STC).

Oznacza fazę, gdy urządzenie rejestrujące uzyskuje pełną funkcjonalność i uruchamia wszystkie funkcje, włącznie z funkcjami zabezpieczającymi. Aktywowanie urządzenia rejestrującego wymaga użycia karty warsztatowej i wprowadzenia kodu PIN tej karty.
Oznacza funkcję przeznaczoną do ustanowienia i kontroli tożsamości.
Oznacza właściwość polegającą na tym, że informacje przychodzą od strony, której tożsamość można zweryfikować.
Oznacza testy wykonywane na żądanie, uruchamiane przez operatora lub urządzenia zewnętrzne.
Oznacza dzień zaczynający się o godzinie 00:00 i kończący o godzinie 24:00. Wszystkie dni kalendarzowe odnoszą się do czasu UTC (uniwersalny czas skoordynowany).
Oznacza aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VINVRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżąca wartość licznika kilometrów). Do kalibracji urządzenia rejestrującego potrzebna jest karta warsztatowa.
Oznacza numer składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jednoznacznie identyfikuje kartę do tachografów w Państwie Członkowskim. Numer karty zawiera numer kolejny (gdy dotyczy), numer zastąpienia i numer odświeżenia. Tym samym karta jest jednoznacznie zidentyfikowana przez kod Państwa Członkowskiego wydającego i numer karty.
Oznacza numer składający się z 14 znaków alfanumerycznych, który umożliwia rozróżnianie różnych kart wydanych przez firmę lub organ uprawniony do wydawania kart do tachografów. Firmę lub organ jednoznacznie identyfikuje pierwszych 13 znaków numeru karty.
Oznacza kod w numerze karty składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdym odświeżeniu karty do tachografów.
Oznacza kod w numerze karty składający się z 15 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdej wymianie karty do tachografów.
Oznacza wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczanych przez część pojazdu podłączoną do urządzenia rejestrującego (wał główny skrzyni biegów lub oś) w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra mierzoną w warunkach normalnych. Współczynnik charakterystyczny pojazdu podaje się w impulsach na kilometr (w = … imp/km).
Oznacza kartę do tachografów wydaną przez organy Państwa Członkowskiego właścicielowi lub posiadaczowi pojazdów silnikowych wyposażonych w urządzenie rejestrujące. Karta firmowa identyfikuje przedsiębiorstwo i umożliwia odczytywanie, wczytywanie i drukowanie danych zapamiętanych w urządzeniu rejestrującym, które zostały wprowadzone przez to przedsiębiorstwo.
Oznacza wielkość liczbową określającą wartość sygnału wejściowego niezbędną do wskazania i zarejestrowania przejechanej odległości jednego kilometra. Stała ta jest wyrażona w impulsach na kilometr (k = … imp/km).
Obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób: nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane czasy prowadzenia pojazdu przez danego kierowcę od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu dyspozycyjności, lub przerwy/odpoczynku, lub nieokreślonego (okres ten może być rozbity na kilka 15-minutowych lub dłuższych okresów). W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, ostatnie czynności zapisane na karcie kierowcy. Jeżeli kierowca nie włożył swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty, i dla stosownego czytnika.
Oznacza kartę do tachografów wydaną przez organ Państwa Członkowskiego, właściwego krajowego organu kontrolnego. Karta kontrolna identyfikuje organ kontrolny i – w miarę możliwości – odpowiedzialnego funkcjonariusza oraz umożliwia dostęp do danych zapisanych w pamięci danych lub na karcie kierowcy w celu odczytania, wydrukowania i/lub wczytania danych.
Obliczany jest przez urządzenie rejestrujące w następujący sposób: skumulowany czas przerwy w prowadzeniu pojazdu obliczany jest jako bieżące, zakumulowane, 15-minutowe lub dłuższe czasy dyspozycyjności lub przerwy/odpoczynku, lub nieokreślone dla danego kierowcy, od końca jego ostatniego 45-minutowego lub dłuższego okresu dyspozycyjności lub przerwy/odpoczynku, lub nieokreślonego (okres ten może być rozbity na kilka 15-minutowych lub dłuższych okresów). W obliczeniach uwzględnia się, stosownie do okoliczności, ostatnie czynności zapisane na karcie kierowcy. Do obliczeń nie bierze się nieznanych okresów o ujemnym czasie trwania (początek nieznanego okresu » końca nieznanego okresu) wynikłych z nakładania się czasów z dwóch różnych urządzeń rejestrujących. Jeżeli kierowca nie włoży swojej karty, obliczenia wykonuje się na podstawie znajdujących się w pamięci danych zapisów dla bieżącego okresu, w którym nie było włożonej karty i dla stosownego czytnika.
Oznacza elektroniczne urządzenie gromadzenia danych wbudowane w urządzenie rejestrujące.
Oznacza dane dołączone lub kryptograficzne przekształcenie bloku danych, które umożliwia odbiorcy sprawdzenie autentyczności oraz integralności tego bloku danych.
Oznacza kopiowanie wraz z podpisem cyfrowym części lub całego zbioru danych zapisanego w pamięci danych pojazdu lub w pamięci karty do tachografów. Wczytywanie danych nie może zmienić ani skasować zapisanych danych.
Oznacza kartę do tachografów wydaną konkretnemu kierowcy przez organy Państwa Członkowskiego. Karta kierowcy identyfikuje kierowcę i umożliwia gromadzenie danych dotyczących czynności kierowcy.
Oznacza wartość średnią długości drogi przebytej przez każde z kół napędowych poruszającego się pojazdu podczas jednego pełnego obrotu. Pomiar tych długości drogi jest wykonywany w warunkach normalnych i wyrażony jest w postaci: l = … mm. Producenci pojazdów mogą zastąpić pomiar tej odległości obliczeniem teoretycznym, w którym uwzględnia się rozkład ciężaru na osie dla niezaładowanego pojazdu w normalnych warunkach ruchu. Metody takich obliczeń teoretycznych zatwierdzają właściwe organy Państw Członkowskich.
Oznacza nieprawidłową pracę wykrytą przez urządzenie rejestrujące, której źródłem może być próba dokonania nadużycia finansowego.
Oznacza nieprawidłową pracę wykrytą przez urządzenie rejestrujące, której źródłem może być wadliwa praca lub awaria urządzeń.
Oznacza montaż urządzenia rejestrującego w pojeździe.
Oznacza część urządzenia rejestrującego dostarczającą sygnał przedstawiający prędkość pojazdu i/lub przebytą drogę.
Oznacza, że wykryta karta jest wadliwa lub nie, jest możliwe wstępne uwierzytelnienie karty, lub okres ważności jeszcze się nie rozpoczął, lub już upłynął.
Oznacza że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 lub 561/2006 użycie urządzenia rejestrującego nie jest wymagane.
Oznacza przekroczenie dozwolonej prędkości pojazdu definiowane jako dowolny, przynajmniej 60-sekundowy okres, w którym zmierzona prędkość pojazdu przekracza wartość ograniczenia dla urządzenia ograniczenia prędkości, ustanowioną w dyrektywie Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie Europejskiej.
Oznacza zespół czynności wykonywanych w celu skontrolowania, czy urządzenie rejestrujące pracuje prawidłowo i czy jego ustawienia odpowiadają parametrom pojazdu.
Oznacza element urządzenia rejestrującego wykonujący wydruki danych zapisanych w pamięci.
Oznacza całość urządzeń zamierzonych do instalowania w pojazdach drogowych w celu automatycznego lub półautomatycznego pokazywania, rejestrowania i zapamiętywania szczegółowych danych o ruchu takich pojazdów i o pewnych okresach pracy osób kierujących tymi pojazdami.
Oznacza wydanie nowej karty do tachografów po upływie terminu ważności dotychczasowej karty lub w przypadku nieprawidłowego działania karty i zwrócenia jej organowi, który wydał kartę. Odświeżenie zawsze wiąże się z pewnością, że nie współistnieją dwie ważne karty.
Oznacza wszelką naprawę czujnika ruchu lub przyrządu rejestrującego wymagającą odłączenia ich zasilania, lub odłączenia od innych elementów urządzenia rejestrującego, lub otwarcia go.
Oznacza wydanie karty do tachografów w celu zastąpienia dotychczasowej karty, której utratę, kradzież lub wadliwe działanie zgłoszono i której nie zwrócono organowi, który wydał kartę. Zastąpienie zawsze wiąże się z ryzykiem, że mogą współistnieć dwie ważne karty.
Oznacza urzędowy dokument wydany przez jednostkę certyfikującą ITSEC zaświadczający, że badane urządzenie rejestrujące (lub jego element) lub karta do tachografów spełnia wymagania zabezpieczenia.
Oznacza testy wykonywane okresowo i automatycznie przez urządzenie rejestrujące w celu wykrycia usterek.
Oznacza urzędowy dokument wydany przez Państwo Członkowskie i zaświadczający, że dane urządzenie rejestrujące (lub jego element) lub karta do tachografów spełnia wymagania Rozporządzenia 1360/2002.
Oznacza oznaczenie wymiarów opon (na zewnętrznych kołach napędowych) zgodne z dyrektywą 92/23/EWG z dnia 31 marca 1992 r.
Oznacza numery identyfikujące pojazd: numer rejestracyjny pojazdu (VRN) z oznaczeniem Państwa Członkowskiego i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Oznacza urządzenie rejestrujące bez czujnika ruchu i przewodów do przyłączenia czujnika ruchu. Przyrząd rejestrujący może być zarówno pojedynczą jednostką jak i kilkoma jednostkami rozmieszczonymi w pojeździe, o ile tylko spełnia wymagania zabezpieczenia określone w Rozporządzeniu 1360/2002.
Oznacza okres zawarty między godziną 00:00 UTC w poniedziałek a 24:00 UTC w niedzielę.
Oznacza kartę do tachografu wydaną przez organ Państwa Członkowskiego producentowi urządzenia rejestrującego, instalatorowi, producentowi pojazdu lub warsztatowi zatwierdzonemu przez to Państwo Członkowskie. Karta warsztatowa identyfikuje posiadacza karty i umożliwia testowanie, kalibrację i/lub wczytywanie danych do urządzenia rejestrującego.