Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

//Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

By | 2018-01-18T15:31:06+00:00 Styczeń 18th, 2018|0 komentarzy

Przypominamy, że 24 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania pojazdów.

Od 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów przewożące odpady w ruchu krajowym będę musiały być oznakowane tablicami koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której będzie umieszczony napis ODPADY.

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach określonych powyżej, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości, zgodnie z poniższym wzorem.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego powyżej dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego.

Powyższe oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Środków transportu odpadów nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wymienionych w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wówczas, gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu, w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ogranicza do minimum uciążliwość zapachową. Odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, nazwę gminy, z terenu której są odbierane.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1742);
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Zostaw komentarz