Wszystkie nasze urządzenia są objęte 12 miesięczną gwarancją.

 

Gwarancja nie obejmuje produktu jeśli usterka, wada lub niesprawność została wywołana naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, bądź przyczynami, takimi jak zalanie cieczą, uszkodzenie mechaniczne, przepięcie sieci, wyładowanie atmosferyczne itp. Producent nie odpowiada za wady powstałe w wyniku nieuprawnionej ingerencji w konstrukcję produktu.

 

PRODUCENT ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonej przez NABYWCĘ reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu, reklamacja zostaje uznana na korzyść NABYWCY. Produkt zgłoszony jako reklamacja winien być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem. Koszty transportu reklamowanego produktu ponosi NABYWCA; w przypadku jednak uznania reklamacji, PRODUCENT zwróci koszty transportu towaru, przelewem na rachunek wskazany przez NABYWCĘ. Jeżeli reklamacja dotyczy większej liczby produktów, muszą one zostać dostarczone jednym transportem. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu.

 

Przesyłki na koszt PRODUCENTA nie są przyjmowane.

 

NABYWCA działający jako dystrybutor poza granicami Polski, jest zobligowany do pokrycia wszelkich kosztów logistycznych, związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną klienta w swoim regionie.