TACHOLAB Sp. z o.o., ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy
+48 32 70 70 470
+48 661 268 777
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O AKTUALNE PROMOCJE

Odstępstwa od stosowania Rozporządzenia 561 (EU) w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

21/04/2020, 13:47 Media
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Europie, kraje europejskie wprowadziły wyłączenia stosowania się do norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców wynikających z Rozporządzenia 561/2006.
Poniżej przedstawiamy listę krajów, które wprowadziły zmiany powołując się na art. 14 Rozporządzenia 561/2006. Zawieszenie norm ma ułatwić zaopatrzenie w żywność oraz leki, spowodowane jest również zamknięciem granic. Kierowcy mają pracować więcej i odpoczywać krócej, by uzupełnić braki w dostawach.

 

Wprowadzanie zmian powinno być zgodne  z art. 14 Rozporządzenia 561/2006:

 1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, Państwa Członkowskie mogą, za zgodą Komisji, wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów art. 6–9 w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach.
 2. W przypadkach nagłych Państwa Członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.
 3. Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z niniejszym artykułem.

 

W związku z tym, że wyłączenia art. 6-9 w poszczególnych krajach wprowadzane są w pośpiechu, dotyczą różnych typów transportu, zaleca się, aby kierowcy zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 opisywali wszystkie zaistniałe odstępstwa dla w/w artykułów. 

art. 12 Rozporządzenia 561/2006:

Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój

Kierowcy powinni pamiętać, iż odstępstwa nie dotyczą czasu pracy kierowców, zatem przepisy wynikające z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców i Dyrektywy 2002/15/WE nadal obowiązują. Co za tym idzie kierowca musi przestrzegać wymaganych przerw w czasie pracy oraz o tygodniowym wymiarze godzin pracy. Ponadto w przypadku wykonywania pracy w godzinach nocnych nadal obowiązuje go dzienny 10 godziny czas pracy w danej dobie. 

 

[AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 21.04.2020]

 

Poniżej przedstawiamy państwa europejskie włączające odstępstwa (lista będzie aktualizowana na bieżąco):

 • Polska – szczegóły w osobnym artykule
 • Dania – od 13.03.2020 r. do 11.04.2020 r. Art.:
  • 8.6 - odpoczynki tygodniowe na terenie Danii (dotyczy tylko przewozów krajowych)
 • Austria – od 11.04.2020 r. do 31.05.2020 r.: Art.:
  • 6.1 - dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2-  tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 h
  • 6.3 - całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekraczać 100 h
 • Norwegia – od 13.03.2020 r. do 31.05.2020 r.
  • 6.1 - dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 58 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 - w ciągu 4 tygodni dozwolone dwa skrócone odpoczynki
 • Szwecja – 15.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 120 h
  • 8.2 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 - dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Czechy – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1-  dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 - tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 h
  • 6.3 - całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekraczać 100 h
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 - dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Belgia – 12.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 59 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 - tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Holandia – od 07.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 - tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 58 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 - tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
 • Hiszpania – od 13.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - wydłużenie dziennego okresu prowadzenia dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 - skrócenie odpoczynku tygodniowego dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
 • Bułgaria – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 7 - jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.6 - tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Rumunia – od 17.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 7 - jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 - możliwość przedłużenia 6 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi
 • Wielka Brytania – od 22.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - "dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
   lub możliwe są poniższe odstępstwa"
  • 8.6 - możliwość przedłużenia 6x24 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 9.1 - odstępstwo od odpoczynków promowych/kolejowych
 • Irlandia – od 18.03.2020 r. do 16.04.2020 r. Art.:
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 112 h
  • 8.4 - maksymalnie pięć skróconych dziennych czasów prowadzenia pojazdu między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku
  • 8.6 - dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Luksemburg – od 15.04.2020 r. do 31.05.2020 r.
  • 6.1 - dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h nie więcej niż  3 razy w tygodniu
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 8.6 - tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Słowacja – od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
  • 7 - jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
 • Francja – od 20.03.2020 r. do 18.04.2020 r. Art.:
  • 6.1-  dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 10 h (2 razy w tygodniu kierowca może go wydłużyć do 11 h)
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 105 h
 • Grecja - od 18.04.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 h
  • 6.2 - tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 58 h
  • 7 - jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.1 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 - dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
  • 8.8 - "możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do
spania i pojazd jest unieruchomiony"
 • Niemcy - 19.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - okres prowadzenia można wydłużyć 5 razy do 10 h w ciągu tygodnia
  • 8.6 - w ciągu 4 tygodni dozwolone dwa skrócone odpoczynki
 • Węgry - 20.04.2020 do 31.05.2020 r. Art.:
  • 6.1 - dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 10 h (2 razy w tygodniu kierowca może go wydłużyć do 11 h)
  • 6.2 - tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
  • 6.3 - dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 105 h
  • 7 - jazda ciągła wydłużona do 5:30
  • 8.2 - dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
  • 8.6 - dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h) lub tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach prowadzenia
Masz pytanie? Zadzwoń do nas:
+48 32 70 70 470 od 7:00 do 16:00
Napisz do nas

Formularz kontaktowy