Dzisiejsze pytanie w ramach testu z wiedzy o transporcie dotyczy podwójnej obsady tzw. załogi, a dokładnie przerwy jaką kierowcy muszą wykonać. Pytanie brzmi:

Prowadząc pojazd w podwójnej obsadzie, przerwę:

  1. Można odebrać podczas prowadzenia pojazdu przez kierującego pojazd
  2. Należy odebrać jedynie podczas postoju pojazdu
  3. Można podzielić na pierwszą część co najmniej 15-minutową i drugą co najmniej 30-minutową

Która odpowiedź jest według Ciebie poprawna? Sprawdź poprawną odpowiedź wraz z wyjaśnieniem poniżej.

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Prowadząc pojazd w podwójnej obsadzie, przerwę:

  1. można odebrać podczas prowadzenia pojazdu przez kierującego pojazd
  2. należy odebrać jedynie podczas postoju pojazdu
  3. można podzielić na pierwszą część co najmniej 15-minutową i drugą co najmniej 30-minutową

Tym razem na trzy odpowiedzi aż dwie okazały się być poprawne. Poprawność odpowiedzi A wynika z przepisów, które weszły życie 20 sierpnia 2020 roku wraz z wejściem w życie pierwszych wytycznych w ramach Pakietu Mobilności. Zgodnie z treścią artykułu 7 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85:

W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

Oznacza to, że kierowcy nie muszą się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, aby wykonać odpowiedni odpoczynek za sprawą powyższego zapisu. Nie oznacza to jednak, że nie mogą wykonać swojego 45-minutowego odpoczynku poza kabiną pojazdu na klasycznej pauzie zgodnie z pozostałą treścią artykułu 7 rozporządzenia 561:

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

Na podstawie powyższego zapisu poprawna jest także odpowiedź C.

Warto na koniec przytoczyć definicję załogi kilkuosobowej, której treść możemy znaleźć w artykule 4 rozporządzenia 561, dokładnie w punkcie o:

„załoga kilkuosobowa” oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe 

przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa

Link do pełnej treści rozporządzenia 561:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-20200820

Śledź regularnie nasz blog, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!

 

Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej