Prawidłowe organizowanie pracy kierowców jest fundamentalnym zadaniem każdego przedsiębiorstwa transportowego nie tylko ze względu na dobieranie najkorzystniejszych finansowo tras. Należy zawsze pamiętać, że zła organizacja pracy może przynieść ze sobą poważne konsekwencje w razie kontroli. Dlatego tak ważna jest znajomość odpowiednich przepisów, które wyznaczają maksymalne czasy prowadzenia, przerw i odpoczynków. W dzisiejszym teście z wiedzy transportowej przygotowaliśmy dla Ciebie przykład ze zwykłego dnia pracy kierowcy. Czy poradzisz sobie i poprawnie wskażesz odpowiednią godzinę ponownego rozpoczęcia pracy kierowcy? Sprawdź swoją wiedzę! Pytanie na dziś brzmi:

Kierowca rozpoczyna pracę o 3:00 w poniedziałek i kończy o godzinie 14:00 tego dnia. W tym czasie prowadził pojazd przez 9 godzin, a w sumie pracował przez 10 godzin. O której godzinie najwcześniej może zacząć znowu pracować, aby nie popełnił żadnego wykroczenia?

 1. 3:00 we wtorek
 2. 23:00 w poniedziałek
 3. 0:00 we wtorek
 4. 1:00 we wtorek
 5. 22:00 w poniedziałek

Która odpowiedź jest według Ciebie poprawna? Sprawdź poprawną odpowiedź wraz z wyjaśnieniem poniżej.

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Kierowca rozpoczyna pracę o 3:00 w poniedziałek i kończy o godzinie 14:00 tego dnia. W tym czasie prowadził pojazd przez 9 godzin, a w sumie pracował przez 10 godzin. O której godzinie najwcześniej może zacząć znowu pracować, aby nie popełnił żadnego wykroczenia?

 1. 3:00 we wtorek
 2. 23:00 w poniedziałek
 3. 0:00 we wtorek
 4. 1:00 we wtorek
 5. 22:00 w poniedziałek

Odpowiedzią poprawną jest: 2. 23:00 w poniedziałek

 

Wyjaśnienie:

Kluczowym fragmentem w powyższym pytaniu było słowo: “najwcześniej”. W związku z czym należy zacząć najpierw od dokładnego przeanalizowania pracy kierowcy w poniedziałek. Wiemy, że rozpoczął pracę o godzinie 3:00 w tym dniu. Swoją pracę zakończył o godzinie 14:00 tego samego dnia. Należy zatem uwzględnić odpowiedni odpoczynek dzienny jaki kierowca jest zobligowany wykonać przed kolejnym rozpoczęciem pracy. Informacje o możliwych odpoczynkach dziennych dla kierowcy znajdziemy w ROZPORZĄDZENIU (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. To właśnie w tym dokumencie, a dokładnie w artykule 8 znajdziemy informacje o dopuszczalnych odpoczynkach dziennych. Wyróżniamy trzy:

 • regularny dzienny odpoczynek
 • regularny dzienny dzielony odpoczynek
 • skrócony dzienny odpoczynek

Dokładne definicje na temat odpoczynków dziennych znajdujemy w artykule 4 powyższego rozporządzenia. Mianowicie w punkcie g artykułu 4 możemy wyczytać:

„dzienny okres odpoczynku” oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”:

— „regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać

w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin, 

— „skrócony dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin;

W przypadku odpoczynku regularnego (także dzielonego) nie mamy żadnych ilościowych ograniczeń co do jego stosowania. Sytuacja ma się nieco inaczej w przypadku dziennego odpoczynku skróconego. Ten bowiem zgodnie z treścią punktu 4, artykułu 8, rozporządzenia 561 możemy wykonywać tylko trzy razy i to w określonych warunkach:

Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Jeżeli założymy, że nasz kierowca zakończył pracę o godzinie 14:00 w poniedziałek i mógł wykonać odpoczynek dzienny skrócony, to po kolejnych 9 godzinach nieprzerwanego odpoczynku od zakończenia swojej pracy może ponownie ją rozpocząć, co daje godzinę 23:00 jeszcze w poniedziałek, dlatego odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. To właśnie o godzinie 23:00 w poniedziałek kierowca może najwcześniej rozpocząć swoją pracę.

Z pięciu możliwych odpowiedzi tylko ta ostatnia jest odpowiedzią, które poza swoją nieprawidłowością oznaczałaby dodatkowe konsekwencje finansowe. Rozpoczynając pracę o godzinie 22:00 w poniedziałek kierowca dopuściłby się skrócenia odpoczynku dziennego o 1 godzinę (mając do dyspozycji odpoczynek dzienny skrócony), co przełożyłoby się na karę 50 zł dla kierowcy zgodnie z taryfikatorem zawartym w ustawie o transporcie drogowym (załącznik 1) i 150 zł kary dla przedsiębiorstwa (załącznik 3 ustawy). Warto pamiętać, że gdyby kierowca z naszego przykładu nie mógłby już wykonać odpoczynku dziennego skróconego, wtedy kary mocno by wzrosły, gdyż z brakującej 1 godziny do wymaganego odpoczynku zrobiłyby się aż 4 godziny.

Link do pełnej treści ustawy o transporcie drogowym:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011251371/U/D20011371Lj.pdf

Link do pełnej treści rozporządzenia 561/2006:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920879/U/D20040879Lj.pdf

Śledź regularnie nasz blog, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!

 

Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej