Aktualności transportoweKoronawirus: zielone korytarze dla dostawców

23 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące zarządzania granicami w celu zapewnienia stałego przepływu towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom.

Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

Skrócenie czasu oczekiwania na granicach ma to nastąpić m.in. dzięki podjęciu następujących działań:

  • procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kontrole i badania przesiewowe należy przeprowadzać bez konieczności opuszczania przez kierowców pojazdów, a sami kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom;
  • kierowców pojazdów towarowych nie należy prosić o przedstawianie żadnego innego dokumentu niż paszport/ dowód osobisty i prawo jazdy oraz, w razie konieczności, zaświadczenie od pracodawcy. Należy dopuścić elektroniczne składanie/wyświetlanie dokumentów;
  • wzywa się państwa członkowskie do czasowego zawieszenia wszystkich obecnych na ich terytorium zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe;
  • zachęca się państwa członkowskie do utworzenia bezpiecznych korytarzy transportowych, aby umożliwić prywatnym kierowcom i ich pasażerom, takim jak pracownicy służby zdrowia i transportu, a także obywatelom UE powracającym do domów, niezależnie od ich narodowości, bezpośredni priorytetowy przejazd w
  • każdym niezbędnym kierunku w ramach sieci TEN-T. Jednoczenie muszą oni ściśle przestrzegać zasad dotyczących przebywania na wyznaczonej trasie i robienia koniecznych minimalnych przerw na odpoczynek;
  • wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego, powinno być okazanie uznanego na szczeblu międzynarodowym świadectwa kwalifikacji; w przypadku braku takich świadectw (nie wszyscy międzynarodowi kierowcy je posiadają), wystarczające powinno być zaświadczenie podpisane przez pracodawcę;
  • te zasady powinny mieć również zastosowanie do obywateli państw trzecich, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu towarów w obrębie UE i na jej terytorium.