Aktualności transportowe

W dniu 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie o sygnaturze C-127/17 orzekł, że Polska naruszyła prawo unijne wprowadzając ograniczenia dla swobodnego ruchu pojazdów o maksymalnym nacisku osi napędowej wynoszącym 11,5 tony.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem wniosku o zwrot zapłaconej kary zapraszamy do kontaktu z nami biuro@tacholab.pl lub (032) 70 70 472

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze skargą Komisji Europejskiej, po przeprowadzeniu postępowania wydał następujące orzeczenie:

„Nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w związku z pkt 3.1 i 3.4 załącznika I do tej dyrektywy 96/53”.

Wyrok ten stanowi dla przewoźników podstawę do zwrotu zapłaconych kar administracyjnych jak również podstawę do umorzenia niezakończonych postępowań dotyczących nałożonych kar.

 

Zwrotu zapłaconych kar będą mogli domagać się przewoźnicy:

  1. których pojazd nie przekroczył DMC (dopuszczalnej masy całkowitej);
  2. stwierdzony podczas pomiaru nacisk osi napędowej przekraczał wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekraczał 11,5 t;
  3. wykonywali przewóz międzynarodowy, w szczególności jeżeli poruszali się po drodze o standardzie niższym niż 11,5 tony na tzw. ostatnim odcinku (dojazd na rozładunek do magazynu, centrum logistycznego itd.); orzeczenie TSUE może również znaleźć zastosowanie dla przewozów krajowych
  4. w przypadku niektórych przewoźników, których pojazd przekroczył DMC lub stwierdzony podczas pomiaru nacisk osi napędowej przekroczył 11,5 tony, możliwe będzie domaganie się zwrotu części zapłaconej kary, zależnie od tego o ile procent został przekroczony nacisk lub DMC .

 

Procedura dochodzenia zwrotu zapłaconych kar:

  1. W przypadku, gdy przewoźnik zaskarżył decyzję o nałożeniu kary do sądu administracyjnego, a sprawa została prawomocnie zakończona, będzie przysługiwała mu skarga o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyroku, tj. do 21 czerwca 2019 r.
  2. W przypadku, gdy przewoźnik nie zaskarżył decyzji o nałożeniu kary do sądu administracyjnego, istnieje możliwości wystąpienia z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyroku, tj. do 21 kwietnia 2019 r. (ewentualnie uchylenia decyzji -w każdym czasie lub stwierdzenia jej nieważności -w terminie 10 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji).

 

Uchylenie decyzji w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w związku z orzeczeniem TSUE jest możliwe wyłącznie jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie upłynęło pięć lat.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem wniosku o zwrot zapłaconej kary zapraszamy do kontaktu z nami biuro@tacholab.pl lub (032) 70 70 472