Aktualności transportowe

Przypominamy, że 24 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które przewiduje m.in. konieczność oznakowania pojazdów.

Od 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów przewożące odpady w ruchu krajowym będę musiały być oznakowane tablicami koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której będzie umieszczony napis ODPADY.