Miło mi ogłosić, że wraz z ukazaniem się tego artykułu rozpoczynamy wielki test wiedzy z przepisów dotyczących branży transportowej. W związku z tym na naszej stronie internetowej pojawiać się będą regularnie artykułu z kolejnymi pytaniami, które sprawdzą Twoją wiedzę. Każde pytanie może zawierać więcej niż jedną poprawną odpowiedź. Zawsze znajdziesz uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi poparte odpowiednią podstawą prawną z naszym wyjaśnieniem. Zaczynamy!

Przerwa 45-minutowa może być podzielona w następujący sposób:

  1. Pierwsza część co najmniej 15-minutowa i druga część co najmniej 30-minutowa
  2. Na trzy części 15-minutowe, w przypadku przerwy po 6 godzinach pracy
  3. Pierwsza część co najmniej 30-minutowa i druga część co najmniej 15-minutowa

 

Która odpowiedź lub które odpowiedzi są według Ciebie poprawne?

POKAŻ ODPOWIEDŹ

Odpowiedź:

Przerwa 45-minutowa może być podzielona w następujący sposób:

  1. Pierwsza część co najmniej 15-minutowa i druga część co najmniej 30-minutowa
  2. Na trzy części 15-minutowe, w przypadku przerwy po 6 godzinach pracy
  3. Pierwsza część co najmniej 30-minutowa i druga część co najmniej 15-minutowa

Tym razem poprawnymi odpowiedziami okazały się A i B.

Dlaczego odpowiedź A jest poprawna?

Podstawa prawna dotycząca poprawnego wykonywania przerwy 45-minutowej znajduje się w ROZPORZĄDZENIU (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. W rozdziale 7 tego dokumentu czytamy, że:

Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku.

Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

W związku z czym odpowiedź A idealnie odpisuje podstawy prawne dotyczące robienia przerwy dzielonej (45-minutowej) zgodnie z rozporządzeniem 561 po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu.

Odpowiedź B także okazuje się być poprawna, chociaż jej podstawa prawna znajduje się z zupełnie innym dokumencie. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o czasie pracy kierowców:

  1. Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.
  2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

W tym miejscu możemy zauważyć znaczącą różnice w kwestii obowiązku wykorzystania 45-minutowej przerwy przez kierowcę. Zgodnie z rozporządzeniem 561 ma być ona wykorzystana po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, zaś w ustawie o czasie pracy kierowców jej obowiązek wynika z pracy powyżej 6 godzin (a nie jazdy). Opisywany w odpowiedzi przypadek podzielenia przerwy 45-minutowej na trzy 15-minutowe jest zatem zgodny z treścią punktu 1 artykułu 13 ów ustawy.

Odpowiedź C nie może zostać uznana za poprawną, gdyż czas trwania kolejnych po sobie przerw to 15 i 30 minut, a nie 30 i 15 minut zgodnie z treścią artykułu 7 rozporządzenia 561.

Link do pełnej treści rozporządzenia 561/2006:

https://tachospeed.pl/pliki/ustawy-i-dyrektywy/Decyzja_Komisji_Europejskiej_z_14_grudnia_2009_zmieniajaca_decyzje_2007_230_WE.pdf

Link do pełnej treści ustawy o czasie pracy kierowców:

https://tachospeed.pl/pliki/ustawy-i-dyrektywy/Ustawa_z_dnia_26_kwietnia_2007_o_zmianie_ustawy_o_czasie_pracy_kierowcow.pdf

Śledź regularnie naszą Bazę Wiedzy, aby móc zmierzyć się z kolejnym przygotowanym dla Ciebie testem!

 

Autor:

Sebastian Słaby

Ekspert branży transportowej