Aktualności transportoweTacholab - Usługowe rozliczanie czasu pracy kierowców. Szkolenia dla kierowców i firm transportowych, audyty i doradztwo prawne.

Na podstawie ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do krajowego porządku prawnego wprowadzone zostały dodatkowe formy wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. dla podmiotów branży transportowej działających w turystyce.

Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. i wejdzie z życie 15 października br. Od tego dnia będzie można wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Jedną z form pomocy jest dodatkowe świadczenie postojowe, o które mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z – tj. „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, jeśli:
  • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).
Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie w takiej samej wysokości jak wcześniej wypłacone świadczenie i przysługiwać będzie nie więcej niż trzykrotnie.
Kolejnym wsparciem będzie również zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. uregulowanego w art. 31 zo ust. 8 i 9 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] z dnia 2 marca 2020 r.
Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną m.in. kodem PKD 49.39.
  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
  • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.
Zgodnie z informacją ZUS zwolnienie przysługiwać będzie niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.