Aktualności transportowe

Jedną z nowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest wynikający z § 6 pkt 1a rozporządzenia obowiązek objęcia ewidencją czasu pracy informacje o liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia.

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2369), wprowadzając zmiany w sposobie prowadzenia tej dokumentacji przez pracodawców. Jedną z nowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej jest wynikający z § 6 pkt 1a rozporządzenia obowiązek objęcia ewidencją czasu pracy informacje o liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców w przedmiocie ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców, wynikającym z wprowadzonych zmian legislacyjnych Tacholab sp. z o.o. poleca najnowszą wersję programu Tachospeed 2.91 zawierającą stosowne zmiany umożliwiające utworzenie odpowiednich list z informacją o dyżurach i miejscu ich pełnienia.

Jednocześnie pamiętać należy, iż zgodnie z § 19 przepisy rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018r., stosuje się do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od dnia 1 stycznia 2019r. Natomiast do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników pozostających w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w stosunku pracy, zgromadzonych przed tym dniem stosuje się przepisy nowego rozporządzenia z wyłączeniem § 2-6. W tym bowiem zakresie, stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (§ 20).